Váš košík je prázdný
777 146 598
Všechny nejdůležitější reklamní kanály pod jednou střechou, to jsou iReklamy.cz.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

obchodní společnosti

Forall Group s.r.o.

se sídlem v Brně, Jaselská 17

identifikační číslo: 29307295

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl c, vložka 72938 pro zprostředkování prodeje služeb a zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.ireklamy.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen"obchodní podmínky") obchodní společnosti Forall Group s.r.o., se sídlem Brno, Jaselská 17, identifikační číslo: 29307295, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl c, vložka 72938 (dále jen „poskytovatel služeb") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi poskytovatelem služeb a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující"). Internetový obchod je provozován na internetové adrese www.ireklamy.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „web").

1.2. Znění obchodních podmínek může poskytovatel služeb měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. V případě porušení Smluvních ujednání zákazníkem, může poskytovatel služeb uplatnit opatření obsažená v těchto Smluvních ujednáních. Objednáním služeb pomocí internetu, telefonu, nebo jiným způsobem vyslovuje zákazník, stejně jako poskytovatel služeb, svůj závazek řídit se těmito smluvními podmínkami stejně, jako by byly vytištěné a podepsané ve formě kupní smlouvy.

2. Základní pojmy

2.1. Uživatelem se rozumí uživatel celosvětové sítě internet a na nějž je cílena reklama

2.2. Poskytovatelem služeb (prodávajícím) se rozumí firma Forall Group s.r.o.

2.3. Zákazníkem (kupujícím) se rozumí fyzická či právnická osoba, které uzavře kupní smlouvu s poskytovatelem služeb.

2.4. Účet – účtem se rozumí registrace do reklamního systému. Všechny náležitosti týkající se účtu se řídí obchodními podmínkami zvoleného systému.

2.5. internetová reklama – znamená platba za kliknutí, anglicky (pay per click) nebo platba za zobrazení (pay per view).

       rádiová reklama - znamená zvukový záznam bez hudby nebo s hudbou použitou v rámci zvukového záznamu

       tv a video reklama - znamená video záznam bez zvuku nebo se zvukem, bez hudby nebo s hudbou použitou v rámci video záznamu

       venkovní reklama - znamená výlep plakátovacích ploch a další možnosti venkovní reklamy, jakými je polep automobilů, využívání led obrazovek apod. 

- všechny výše zmíněné druhy reklam, jsou dále označeny pouze jako služby.       

2.6. Smluvními partnery se rozumí poskytovatelé jednotlivých služeb, se kterými spolupracuje prodávající (jedná se například o zprostředkovatele reklamních služeb jako Gogole inc.,  Seznam.cz, a.s. a další).

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1. Poskytovatel služeb se zavazuje poskytovat své služby v souladu s nabídkou na svém webovém rozhraní a pokud mu toto nebude z nějakého důvodu umožněno, zavazuje se,  že tak učiní v nejbližším možném termínu nebo že bude zákazníkovi neposkytnutí objednané služby adekvátně kompenzovat.

3.2. Poskytovatel služeb se dále zavazuje, že bude bez zbytečného odkladu informovat zákazníka o jakýchkoliv změnách či událostech, které by mohly ovlivnit plynulý průběh v rámci objednávky kupujícího.

3.3. Poskytovatel služeb od počátku do konce dohlíží na plynulý průběh poskytovaných služeb, jak po technické tak funkční stránce.

3.4. Poskytovatel neodpovídá za porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodnímu jménu a jiných práv chráněných obecně závaznými předpisy, kterého se dopustí kupující užíváním názvu domény a užíváním cizích autorských děl nebo jiným libovolným způsobem.

3.5. Poskytovatel se bude všemi prostředky snažit naplnit časový a finanční plán v rámci poskytovaných služeb. Pokud však z nějakého důvodu toto nebude možné naplnit, vyhrazuje si poskytovatel právo prodloužit nebo zkrátit časový úsek, ve kterém proběhne realizace objednaných produktů a služeb. (týká se především reklamních kampaní)

3.6. Kupující se zavazuje, že nebude pomocí poskytovatele služeb propagovat či jinak šířit závadný obsah, který je v rozporu s právním řádem ČR a platnými mezinárodními úmluvami, jimiž je ČR vázána a uvědomuje si právní a další důsledky, které z takového případného jednání mohou vyplývat.

3.7. Kupující je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a přístupová hesla ke zřízeným službám před zneužitím třetí stranou.

3.8. Kupující se zavazuje, že nebude šířit nepravdivé informace, které by mohly poškodit poskytovatele nebo jeho dobré jméno.

3.9. Poskytovatel je oprávněn ihned přerušit provoz veškerých služeb zákazníka, poruší-li zákazník některé z výše popsaných ustanovení.

3.10. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

3.11. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

3.12. Poskytovatel služeb není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

3.13. Zákazník bere na vědomí, že poskytovatel služeb nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky zákazníka v rozporu s jejich určením.

3.14. Kupující dále bere na vědomí, že poskytovatel služeb nespustí a nezrealizuje žádné služby, jejichž naplnění by bylo v rozporu s právním řádem ČR. Jedná se především o reklamní kampaně na tabákové, alkoholické a další výrobky a služby, jejichž propagace je nějakým způsobem omezena nebo zakázána.

3.15. Kupující souhlasí s tím, že mu bude poskytovatel služeb vystavovat zálohové i daňové doklady v elektronické formě. Daňové doklady bude poskytovatel služeb odesílat do e-mailové schránky zákazníka. V případě, že daňový doklad nedorazí do 7mi dnů od vyhotovení objednávky zákazníkem, zákazník je o tom povinen poskytovatele neprodleně informovat.

3.16. Poskytovatel má právo nespustit, případně nezřídit či jinak neuvést v život zákazníkem objednané služby, pokud se domnívá, že by tím porušil základní etický a morální kodex. Pokud již proběhla platba za takové služby, poskytovatel se zavazuje, že tuto platbu anuluje a peníze vrátí kupujícímu v nejbližším možném termínu.

4. uživatelský účet

4.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet"). Objednávání a nakupování zboží je možné provádět i bez registrace.

4.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

4.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel služeb nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

4.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

4.5. Zprostředkovatel prodeje může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplívající z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

4.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele služeb, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení smluvních partnerů.

5. Cena za služby, platební a dodací podmínky

5.1. Cena za poskytované služby je zveřejněná na internetových stránkách poskytovatele služeb, nebo je stanovena individuální nabídkou, platnou v den uskutečnění objednávky zákazníkem.

5.2. Dnem splnění peněžního závazku je den připsání částky na účet poskytovatele při placení prostřednictvím banky, nebo den, kdy byla odpovídající částka předána poskytovateli v hotovosti.

5.3. Kupujícímu nabývá vlastnictví ke zboží a službám zaplacením celé kupní ceny.

5.4. Je-li zákazník v prodlení s platbou celkové částky nebo její části je poskytovatel oprávněn přerušit provoz poskytovaných služeb.

5.5. Objednané služby budou dodány na základě postupů uvedených na internetových stránkách www.ireklamy.cz (sekce služby a ceny a časté otázky), případně na základě konkrétních smluvených podmínek u časově náročnějších projektů (jedná se hlavně o tvorbu webových prezentací, aplikací, dlouhodobějších marketingových propagací apod.).

6. Závady, odstávky, reklamace, stížnosti, spory

6.1. V souvislosti s poskytovanými službami může docházet k jejich dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality ze strany smluvních partnerů (google.com, seznam.cz, facebook.com, youtube.com a další). V takovém případě prodávající nenese odpovědnost za škody, které zákazníkovi vzniknou nefunkčností poskytované služby, poškozením, ztrátou, únikem dat nebo libovolným jiným způsobem.

6.2. Poruchy je zákazník oprávněn oznámit poskytovateli.

6.3. Poskytovatel vynaloží maximální možné úsilí k odstranění poruchy v co nejkratší možné době.

6.4. Náklady na odstranění závad nese poskytovatel služeb, s výjimkou případu, kdy závadu způsobil zákazník sám či třetí osoba nebo byla způsobena poruchou na zákazníkově koncovém zařízení nebo některým ze smluvních partnerů.

6.5. Poskytovatel má právo na plánované přerušení poskytovaných služeb za účelem provedení nutných bezpečnostních upgrade softwaru, údržby či výměny hardwaru, a to v rozsahu ročního průměru 60 minut měsíčně. Toto plánované přerušení poskytovaných služeb je poskytovatel povinen oznámit na svých internetových stránkách nejpozději 24 hod. před zahájením.

6.6. Poskytovatel bude podle svých možností realizovat plánovanou odstávku v době nižšího provozu o víkendech, svátcích a v nočních hodinách.

6.7. Poskytovatel neodpovídá za přerušení nebo omezení poskytování služeb v důsledku jednání třetích osob, zásahu vyšší moci nebo z důvodu poruchy na zařízení jiných dodavatelů (např. výpadky elektrické energie, telekomunikační

spojení atd.) či smluvních partnerů.

7. ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

7.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, sídla firmy, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a číslo účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje").

7.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

7.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

7.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

7.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7.7. V případě, že by se kupující domníval, že poskytovatel služeb nebo zpracovatel  provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

požádat poskytovatele služeb nebo zpracovatele o vysvětlení,požadovat, aby poskytovatel služeb nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, poskytovatel služeb nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li poskytovatel služeb nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

7.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu zprostředkovatel prodeje povinen tuto informaci předat. Zprostředkovatel prodeje má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

7.9. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

8. vznik smluvního vztahu

8.1. Pro objednání zboží a služeb vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

objednávaných službách (objednávané služby „vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),způsobu úhrady a ceně služeb (dále společně jen jako „objednávka"). Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Odeslat" nebo "Odeslat objednávku"!!!. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího").

8.2. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky, požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

8.3. Smluvní vztah mezi poskytovatelem služeb a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

8.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

8.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

9. Zánik smluvního vztahu

9.1. Smluvní vztah mezi poskytovatelem služeb a zákazníkem je sjednán na dobu neurčitou (pokud není určeno jinak).

9.2. Zákazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele převést nebo postoupit práva a povinnosti vyplývající zákazníkovi z těchto smluvních podmínek na třetí osobu.

9.3. Zákazník i poskytovatel jsou oprávněni smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpověď ze strany zákazníka musí obsahovat aktuální přihlašovací jméno a heslo do administračního systému nebo adresu vyplněnou v kontaktním formuláři (pokud objednávka služeb proběhla bez registrace) a musí být zákazníkem poskytovateli služeb doručena písemně dopisem nebo e-mailem. Poskytovatel služeb si následně zákazníka autorizuje přes aktuální kontaktní e-mail nebo telefonní číslo.

9.4. Pokud se strany nedohodnou jinak, činí výpovědní lhůta jeden kalendářní měsíc, počínaje 1. dnem následujícího kalendářního měsíce po dni, kdy byla výpověď doručena druhé straně.

9.5. V případě, že se zákazník rozhodne vypovědět službu a má již předplacené další období, má nárok na vrácení poměrné finanční částky (tzn., mínus administrativní a další poplatky, které bylo třeba uhradit ještě před samotným započetím dalšího období, ale vázaly se přímo k tomuto období), která ještě pro dané období nebyla využita.

9.6. Pokud je provoz služby vypovězen ze strany poskytovatele, má zákazník nárok na vrácení poměrné části poplatku za nevyužité období. Nárok na vrácení poměrné části poplatku za nevyužité období zákazníkovi nevzniká, pokud dojde k vypovězení provozu služby či služeb z důvodu porušení povinností zákazníka, uvedených v článku 3 těchto obchodních podmínek.

9.7. Zánik smlouvy nemá vliv na nárok poskytovatele služeb na úhrady veškerých dlužných částek za objednané služby.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na změny v textu těchto smluvních podmínek a je povinen informovat zákazníka o změnách smluvních podmínek nejméně jeden měsíc předem, a to vhodnou formou, například na internetových stránkách poskytovatele, e-mailem, oznámením na daňovém dokladu apod.

10.2. Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti i účinnosti dnem 1.2. 2013.

10.3. V případě, že některé ustanovení smlouvy je, stane se či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení smlouvy. V takovémto případě se smluvní strany zavazují nahradit toto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení, ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít v nejvyšší možné míře stejný a zákonem přípustný význam a hospodářský účel nahrazovaného ustanovení.

10.4. Smlouva a její výklad se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku (zák. c. 513/1991 Sb., v platném znění). Všechny spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány výlučně příslušnými českými soudy.

10.5. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.